Hợp đồng thời vụ 6 tháng

09/11/2020

Trong các loại hợp đồng lao động có hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng thời vụ 6 tháng, hợp đồng lao động theo mùa vụ…Cùng tìm hiểu cụ thể các loại hợp đồng nêu trên nhé

1.Các loại hợp đồng lao động

1.1 Hợp đồng lao động không xác đính thời hạn

Là hợp đồng mà trong đó cả hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng

1.2 Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Là hợp đồng mà theo đó cả hai bên xác định thời điểm, thời hạn chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian đủ từ 12 tháng đến 36 tháng

1.3 Hợp đồng theo mùa vụ dưới 12 tháng

Thường sẽ là hợp đồng thời vụ 6 tháng và thợp đồng thời vụ 3 tháng, địa chỉ cung ứng lao động thời vụ sẽ thiết kế tùy thuộc vào tính chất công việc và nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp

Hợp động thời vụ 6 tháng mang đến quyền lợi cho cả lao động và bên sử dụng lao động

Hợp động thời vụ 6 tháng mang đến quyền lợi cho cả lao động và bên sử dụng lao động

2. Mẫu hợp đồng thời vụ 6 tháng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----***-----

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: …………

Hôm nay, ngày …. tháng ….năm…., tại …………………………………….

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Người sử dụng lao động):.........................................................

Đại diện: ………………………….………… Chức vụ: ………..…………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Điện thoại: ...........................................................................………………

Mã số thuế: ...............................................................................................

Số tài khoản:…………………………. Tại Ngân hàng:…….………………..

BÊN B (Người lao động):………………….…………………………………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: .....................................................................................

Số CMND:.........................Nơi cấp:...................... Ngày cấp:……………...

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng lao động thời vụ với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

- Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động thời vụ ……. tháng (1).

- Từ ngày …… tháng …… năm ……. đến ngày ….… tháng … năm .…

- Địa điểm làm việc (2): Tại……………………………………………………..

- Chức danh chuyên môn:.……………….…….……………………………...

- Chức vụ (nếu có): ……………………………………………..……………..

- Công việc phải làm (3): ………………….….………………..………………

Điều 2: Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (4): ………………..………………………………………..

- Dụng cụ làm việc được cấp phát: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi

- Phương tiện đi lại làm việc (5): ………………………………………………

- Mức lương chính hoặc tiền công (6): …………………. đồng/tháng

Bằng chữ: ……………………………………………………………………….

(Đã bao gồm tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp)

- Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Phụ cấp (nếu có): …………………………………………………………….

- Thời hạn trả lương (7):…….………………………………………………..…

- Tiền thưởng (8): ……………………...………………………………………..

- Chế độ nâng lương (9): ……………………………………………………….

- Chế độ nghỉ ngơi (10):…………………………………………..……………..

- Những thoả thuận khác: ……………………………………...……………..

2. Nghĩa vụ

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành nội quy, quy chế kỷ luật lao động, an toàn lao động của công ty.

- Bồi thường vi phạm và vật chất (11):…………….…………………………..

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Quyền hạn

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng.

- Tạm hoãn hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy của doanh nghiệp.

2. Nghĩa vụ

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết theo hợp đồng này.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn lương và các chế độ, quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong trường hợp:

- Hết hạn hợp đồng lao động;

- Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

- Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động;

- Một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của thoả ước lao động tập thể, trường hợp chưa có hoặc không có thoả ước lao động tập thể thì áp dụng theo quy định của pháp luật lao động.

- Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng thì nội dung của phụ lục hợp đồng cũng có giá trị như các nội dung khác của bản hợp đồng này.

- Hợp đồng được làm thành …….. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……. bản và có hiệu lực từ ngày…….. tháng……. năm…….

Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Công ty cung ứng lao đồng thời vụ sẽ có hợp đồng thời vụ 6 tháng, 1 tháng, 3 tháng, dài hạn

Công ty cung ứng lao đồng thời vụ sẽ có hợp đồng thời vụ 6 tháng, 1 tháng, 3 tháng, dài hạn

Đến với các công ty cung ứng lao động thời vụ, bạn có thể lựa chọn hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng, hợp đồng thời vụ 6 tháng hay hợp đồng lao động không xác định thời gian tùy thuộc vào nhu cầu của các doanh nghiệp

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin vui lòng liên hệ Hotline:

0936 551 669

Trân trọng cảm ơn và hợp tác.

Chia sẻ:

 

Đang xử lý...